Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

A Felhasználók a www.hungariaapartmanpecs.hu honlap vonatkozó felületein keresztül adhatnak meg magukról adatokat, információkat. A honlap üzemeltetője az ODP VITAL Kft. (adószám: 12936106-2-02 a továbbiakban: Adatkezelő)

Az ODP VITAL Kft. működése során rögzített személyes adatok jogszerű kezelése, és az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások adatkezelési eszközök és módszerek összességének meghatározása.

A Szabályzat célja az adatok kezelésére vonatkozó szabályok meghatározása, figyelemmel az érintettek jogaira, azok maximális tiszteletben tartásával.

 Adatkezelés hatálya
– területi:

www.hungariaapartmanpecs.hu

személyi: foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek, valamint a szolgáltatást igénybevevő személyek vagy egyéb látogatók
tárgyi: minden olyan adatfeldolgozásra és adatkezelésre kiterjed, amely az ODP VITAL Kft. működése során rögzítésre kerül.
 Irányadó jogszabályok
Magyarország Alaptörvénye – VI. cikk (a továbbiakban: Alaptörvény)
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:)
a személy- és vagyonvédelmi tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.)
a Számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Sztv.)
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 Értelmező rendelkezések
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezés, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
munkaállomás: olyan szerver, amely a kamera által rögzített adatokat tárolja, és az adatokon való technikai műveletek biztonságos elvégzését lehetővé teszi.
 Adatkezelés elvei
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas (célhoz kötöttség elve).

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető (szükségesség-arányosság elve).

 Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie (tisztességes adatkezelés elve).

Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek legyenek (adatminőség elve), valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 Az adatkezelés célja
A személyes adatok jogszerű kezelése, valamint az érintett személyek védelmében alapvető jogaik és szabadságuk biztosítása az Infotv.4.§ (1)-(2) bekezdésében előírtaknak megfelelően.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

Felhasználók számára ajánlatok elkészítése
kapcsolattartás, melynek célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben
az Adatkezelő szolgáltatásának, illetve más szolgáltató kapcsolódó szolgáltatásainak az ajánlása, értékesítése
hírlevelek, egyéb új ajánlatok, akciókról való tájékoztatás.
 Adatkezelésre jogosultak köre
Elsődlegesen az ügyvezető jogosult az adatok kezelésére, valamint az általa megbízott személy(ek).

 Az adatok megismerésére jogosult személyek 
Az ügyvezető és az általa kijelölt, az adatkezeléssel kapcsolatos feladatot ellátó személy, valamint a 8. pontban megjelölt hatósági eljárásra jogosult személy.

 Az adatkezeléssel érintett adatok köre
Szolgáltatást igénybevevő, foglalás vagy kapcsolatfelvétel céljából megadott személyes adatai kezelésének célja:

Név – azonosítás;

Elérhetőségek (email cím, telefonszám) – kapcsolattartás;

Cím – számlakiállítás;

Üzenet tartalma – válaszadáshoz;

IP-cím, kapcsolatfelvétel időpontja – technikai műveletek.

 Adatbiztonsági teendők
A személyes adatok felhasználása csak az adatkérés céljából történik, más célból nem használható fel, harmadik személynek nem adható ki.

 Személyes adatok kezelése
Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet a Felhasználók a honlapon való ajánlatkéréskor, foglaláskor adnak meg.

Kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

– Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

–  az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

– pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

– tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

– kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, és kizárólag a fentiekben megjelölt célokra használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, vagy amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, nem vonja vissza hozzájárulását, de legfeljebb 1 évig tárolja.

 Adatfeldolgozás
Az ügyvezető által meghatalmazott foglalkoztatottak látják el az adatfeldolgozással kapcsolatos feladatokat. A nyilvántartás tartalmazza a kérelemre, zárolásra, felvételek kimentésére és törlésére vonatkozó adatokat.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 Jogorvoslat, Panaszkezelés
Amennyiben az adatkezelésre vonatkozó törvényben előírt joga és szabadsága az érintett álláspontja szerint sérült, panasszal élhet az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének vizsgálatára az Infotv. rendelkezései szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti. Az érintett az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén az ODP VITAL Kft. székhelye, illetve választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 7624 Pécs,  Hungária u. 17.

e-mail útján a hungariaapartmanpecs@gmail.com e-mail címen,

telefonon a +36 70 947 1765 számon.

 Záró rendelkezések
Jelen tájékoztató 2022. Szeptember 1. napjától hatályos.

Írjon nekünk!